Employee participation law (Works Council Act)

Unger Van Els Advocaten is gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht. Wij adviseren over alle aspecten van de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Daarbij gaat het niet alleen om de rechten en plichten die uit de wetgeving voortvloeien maar bovenal over de wijze waarop deze geëffectueerd kunnen worden. Veelal zijn hierbij strategische en beleidsmatige belangen in het geding. De advocaten van Unger van Els adviseren hierover aan ondernemingsraden en bestuurders. Soms is overleg en verstrekking van informatie niet genoeg en is procederen noodzakelijk. Unger Van Els Advocaten heeft daarvoor de proceservaring en deskundigheid.