Inklokken! Terug van Weggeweest?

Het Europees Hof van Justitie heeft op 14 mei 2019 bepaald dat werkgevers verplicht zijn de dagelijkse arbeidstijd van hun werknemers te registreren.
Wat betekent deze uitspraak voor Nederland?

Eis vakbond

In 2017 startte een Spaanse vakbond een procedure tegen werkgever Deutsche Bank. Volgens de Spaanse vakbond wordt 53,7 procent van de gemaakte overuren in bedrijven niet geregistreerd waardoor werknemers daar geen bewijs voor hun overwerk hebben. De vakbond eiste daarom dat Deutsche Bank verplicht zou worden om een systeem in te voeren voor de registratie van het dagelijks aantal gewerkte uren door haar werknemers. Op die manier kan nagegaan worden of de vastgestelde arbeidstijden in acht worden genomen. Ook kunnen hiermee overuren geregistreerd (en berekend) worden.

De eis van de vakbond was gebaseerd op een aantal Europese richtlijnen en het Europees Handvest. Volgens de werkgever kent de Spaanse arbeidswetgeving hiervoor geen algemene regeling en zij vond tijdregistratie ongewenst. De Spaanse rechter vroeg het Europees Hof om een oordeel.

Systeem registratie arbeidstijd

In Europese wetgeving is vastgelegd dat alle Europese werknemers recht op een maximum arbeidsduur en op dagelijkse of wekelijkse rusttijden hebben. Bovendien moeten de werknemers die gegevens ook kunnen inzien. En dat kan alleen met een goede registratie, oordeelt het Hof. In dat kader is de invoering van een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem van registratie van dagelijkse arbeidstijd een verplichting voor werkgevers (en de EU-lidstaten). Dat aan een tijdregistratiesysteem kosten verbonden zijn maakt dat niet anders, aldus het Hof.

strip over tropische dagen

Registratie arbeidstijd in Nederland 

Nederland kent de Arbeidstijdenwet. Deze wet geeft regels voor werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. Deze regels hebben als doel werknemers te beschermen tegen te lange werkdagen. In de Arbeidstijdenwet is vastgelegd dat de werkgever een deugdelijke registratie van de gewerkte uren dient bij te houden. De Inspectie SZW kan dit controleren. In de praktijk heeft dat voornamelijk betrekking op arbeidspatronen (begin- en eindtijden). De uitspraak van het Hof bevat echter een verdergaande verplichting: systeem van registratie over het precieze aantal uren dat werknemers werken.

Digitale registratie arbeidstijd

Mijn verwachting is dat de uitspraak geen forse gevolgen heeft voor de Nederlandse situatie omdat in principe voor de Nederlandse werkgever al een registratieplicht bestaat. Wel kan de uitspraak gevolgen hebben voor werknemers die een afwijkend arbeidspatroon hebben. Denk aan werknemers die regelmatig vanuit huis werken of ambulante werknemers die veel buiten de standplaats van de werkgever werken. Indien zich een discussie over werktijden of over betaling van (over)uren voordoet, kan de werknemer verwijzen naar deze uitspraak. Voor sommige werkgevers zal invoering van een specifieke tijdregistratie nodig zijn. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. De digitale registratie bij het gebruik van toegangspoortjes of in/uitloggen op de digitale bedrijfsomgeving zal veelal de ouderwetse prikklok kunnen vervangen om werktijden bij te houden.

Bruno van Els

Vindplaats: ECLI:EU:C:2019:402, 14 mei 2019

 

Horeca en uitbetaling van overuren. Wie moet wat bewijzen?

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.