Gemeenschappelijke OR bevorderlijk voor goede toepassing WOR?

 

Menige OR vraagt zich af of de bestaande medezeggenschapsstructuur nog wel optimaal is voor de organisatie. Ook bestuurders kampen van tijd tot tijd met dit vraagstuk. Bedrijven en instellingen veranderen voortdurend, bijv. van een decentraal naar een centraal aangestuurde organisatie of juist andersom. Of van een kleiner bedrijf naar een grote gefuseerde organisatie. Of van een onderneming met verschillende divisies naar het concentreren op de core business en andere activiteiten afstoten. In dergelijke situaties is het de vraag of de bestaande medezeggenschapsstructuur nog wel aansluit op de vernieuwde organisatie.

Aansluitende medezeggenschapsstructuur

Om adequaat medezeggenschap te kunnen uitoefenen is het nodig dat de medezeggenschapsstructuur aansluit op het organisatie- en aansturingsmodel van de onderneming. Voor een goede toepassing van de WOR dient medezeggenschap plaats te vinden op het niveau waar de beslissingen worden genomen. Oftewel: medezeggenschap volgt zeggenschap!

De WOR kent het criterium dat “indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing” van deze wet de ondernemer niet ‘gewoon’ een OR instelt maar bijv. meerdere ondernemingsraden en/of een groepsondernemingsraad of centrale ondernemingsraad of een gemeenschappelijke ondernemingsraad voor meerdere ondernemingen. Maar wie bepaalt eigenlijk wat in de organisatie bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR? De ondernemer, de OR of doen zij dat samen?

Wie bepaalt medezeggenschapsstructuur?

Als een ondernemer de medezeggenschapsstructuur wil wijzigen doet hij er goed aan daarover te overleggen met de bestaande medezeggenschapsorganen en te proberen overeenstemming te bereiken. Hetzelfde geldt voor ondernemingsraden die ervaren dat de bestaande structuur niet meer voldoet, bijv. omdat besluiten niet meer door hun bestuurders worden genomen maar elders. De OR kan de bestuurder een voorstel doen voor een andere medezeggenschapsstructuur. Als het overleg echter niet tot overeenstemming leidt, is het de bestuurder die beslist hoe de nieuwe medezeggenschapsstructuur eruit ziet. De OR die het daarmee niet eens is kan de kwestie voorleggen aan de rechter.

Dat gebeurde recent in een situatie die speelde bij de Telegraaf Media Groep (TMG). Op 29 januari 2019 deed de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam uitspraak in een kort geding aangespannen door de OR van de drukkerij van TMG.

adviesraadReorganisatie en nieuwe zeggenschapsstructuur

De drukkerij van TMG houdt zich bezig met het drukken en de expeditie van dagbladen, weekbladen en andere drukwerken. TMG is enig aandeelhouder en bestuurder van de drukkerij. In het kader van een reorganisatie binnen TMG heeft de Raad van Bestuur de operationele leiding gekregen over alle onderdelen van de organisatie. Daarom wil TMG ook de medezeggenschap meer centraal organiseren. De medezeggenschapsstructuur bestond uit een COR en vier aparte ondernemingsraden, waaronder die van de drukkerij. TMG wil overgaan naar een gemeenschappelijke OR (GMOR) voor alle bedrijfsonderdelen. De OR van de drukkerij vroeg de rechter dit te verbieden. Volgens de OR is instelling van een GMOR niet bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR.

Goede toepassing WOR

De voorzieningenrechter oordeelt dat het op de weg van de ondernemer die een GMOR wil instellen ligt om aannemelijk te maken, dat dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR. Bij de beoordeling of de ondernemer daarin is geslaagd stelt de rechter zich terughoudend op. Want de rechter moet vermijden dat hij plaatsneemt op de stoel van de ondernemingsleiding.

De rechter constateert dat tussen de verschillende ondernemingen van TMG een hoge mate van samenhang bestaat. Zo is sprake van een gemeenschappelijk financieel, strategisch en sociaal beleid en zijn de administratie, ICT, HR en verdere ondersteuning centraal georganiseerd. Alle ondernemingen zijn bovendien op hetzelfde terrein gevestigd. Daarbij komt dat de activiteiten van de drukkerij een onmisbare ondersteunende schakel zijn ten opzichte van de core business van TMG, het brengen van nieuws. De drukkerij heeft geen eigen bestuur en de centrale rol van de Raad van Bestuur is bij de uitgevoerde reorganisatie verder versterkt. Dit is volgens de rechter een extra argument waarom TMG kan menen dat het instellen van een GMOR bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR. Zo wordt gewaarborgd dat de uitoefening van de medezeggenschapsrechten plaatsvindt op het niveau waarop zeggenschap over de ondernemingen, waaronder de drukkerij, wordt uitgeoefend. De rechter oordeelt dat TMG voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de wijziging, waarvan onderdeel uitmaakt dat de OR van de drukkerij wordt opgeheven, bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR. De vordering van de OR wordt daarom afgewezen.

Goede argumenten volstaan

De ondernemer die een andere medezeggenschapsstructuur wil invoeren, zal aannemelijk moeten maken dat dit de medezeggenschap ten goede komt. De ondernemersvrijheid maakt dat een goede onderbouwing van zo’n nieuwe structuur de rechterlijke toetsing meestal doorstaat.

Heeft u als OR liever een andere medezeggenschapsstructuur? Ga dan tijdig met de ondernemer om de tafel zitten om te overleggen wat een gewenste medezeggenschapsstructuur is, die recht doet aan een goede vertegenwoordiging van de achterban. Wij adviseren u graag over de juridische mogelijkheden en argumenten. En onze samenwerkingspartner KGCA traint u graag in uw onderhandelingsvaardigheden. Lees hieronder meer over onze samenwerkingspartner.

Maak kennis met onze samenwerkingspartner KGCA

Bij de dienstverlening aan ondernemingsraden werkt Unger Van Els Advocaten graag samen met KGCA, partner in medezeggenschap. Waar Unger Van Els ondernemingsraden juridisch-inhoudelijke ondersteuning biedt, begeleidt KGCA de OR bij het omzetten daarvan in resultaat. De afwegingen van de OR bij besluitvoornemens van de bestuurder kent KGCA als geen ander. De WOR strak toepassen of je meer pragmatisch opstellen? Hoe kom je tot een gemeenschappelijke strategie en blijf je stevig in je schoenen staan? Hoe vertel je als OR wat er leeft zodat de bestuurder het ook echt hoort? Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Een goed resultaat telt! Zie www.kgca.nl

Els Unger 

voorkant brochure

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.