Ik heb als zelfstandig ondernemer subsidie aangevraagd, maar die is afgewezen. Wat nu?

Subsidies voor zelfstandig ondernemers
Ook voor zelfstandig ondernemers, met of zonder personeel, zijn er veel subsidiepotjes. Als u een goed idee hebt, maar geen geld kan een subsidie uitkomst bieden. Denk aan subsidies voor startups, voor investeringen in innovaties of duurzaamheid, voor zaken doen in het buitenland, maar bijvoorbeeld ook aan subsidies voor creatieve beroepen, zoals schrijvers of podiumkunstenaars. Gemeenten kunnen in het kader van de bijstandsverlening zelfstandig ondernemers financieel ondersteunen. Bijna alle subsidies zijn ook aan te vragen door zzp-ers, behalve uiteraard  personeelssubsidies. Op Ondernemersplein.nl, een website van de overheid, vindt u een overzicht van alle subsidieregelingen voor ondernemers.

Subsidie aanvraag zelfstandig ondernemer
Ondernemers kunnen subsidie krijgen als zij aan de voorwaarden in de subsidieregeling voldoen. Daarin staat ook hoe en waar de aanvraag moet worden ingediend en welke informatie u daarbij moet verstrekken. Soms is er een termijn waarbinnen de aanvraag moet worden ingediend. Let op: u moet de aanvraag altijd indienen voordat u begint met het project of de investering doet.

Besluit over subsidieaanvraag
Op de subsidieaanvraag van de ondernemer wordt een besluit genomen door het overheidsorgaan dat de subsidieregeling uitvoert. Bijvoorbeeld een ministerie, provincie, gemeente of een daarvoor aangewezen fonds. Voor de overheid gelden wettelijke termijnen waarbinnen het besluit op de aanvraag moet worden genomen. Als de subsidie wordt toegekend, zijn daaraan meestal bepaalde (administratieve) verplichtingen verbonden. Bijvoorbeeld dat u na verloop van tijd moet aantonen dat de subsidie is besteed aan het doel, waarvoor die is verleend. D.w.z. dat de activiteiten of de investeringen hebben plaatsgevonden. Vervolgens wordt de subsidie dan definitief vastgesteld.

Subsidie afgewezen zelfstandig ondernemer
Niet elke subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. De aanvraag kan worden afgewezen als die niet op tijd is ingediend, de informatie van de ondernemer niet toereikend is, de aanvraag niet goed is onderbouwd of op andere wijze niet voldoet aan de voorwaarden in de subsidieregeling. Ook kan het zijn dat er een subsidieplafond geldt. Dan kunnen de aanvragen alleen worden toegewezen tot de subsidiepot leeg is.

Subsidieaanvraag afgewezen, wat nu?
Als uw aanvraag is afgewezen, hebt u altijd het recht om daartegen bezwaar te maken. Bezwaar maken doet u door indiening van een bezwaarschrift bij het overheidsorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na de datum van het afwijzingsbesluit. Het overheidsorgaan moet het besluit dan heroverwegen. Na een bezwaarprocedure is er de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank en van hoger beroep.

Mijn subsidie wordt teruggevorderd. Wat kan ik doen?
Het kan gebeuren dat de subsidie ten onrechte blijkt te zijn verleend of dat de ondernemer niet heeft voldaan aan de verplichtingen verbonden aan de subsidie. In dat geval kan het overheidsorgaan de onverschuldigd betaalde subsidie terugvorderen. Ook tegen besluiten tot intrekking en/of terugvordering van de subsidie kunt u bezwaar maken en daarna beroep instellen. Houdt er rekening mee dat het overheidsorgaan het terug te vorderen subsidiebedrag bij dwangbevel kan invorderen. Laat het niet zover komen en maak tijdig bezwaar tegen intrekking en terugvordering van de subsidie.

Hebt u als zelfstandig ondernemer hulp nodig bij het aanvragen van subsidie of bij bezwaar/beroep tegen afwijzing, intrekking of terugvordering van subsidie, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij ondersteunen u graag bij uw vragen over subsidie!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.