Heeft werknemer die met AOW gaat recht op transitievergoeding?

De Hoge Raad heeft zich op 20 april jl. uitgelaten over de vraag of de AOW gerechtigde werknemer bij ontslag gediscrimineerd wordt wegens zijn leeftijd omdat hij op grond van de Wwz geen transitievergoeding ontvangt.

Feiten
De arbeidsovereenkomst van de werknemer is per 14 november 2016 geëindigd wegens het bereiken van de voor hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd, op dat moment 65 jaar en zes maanden. Bij de totstandkoming van de Wwz is bepaald dat de werkgever in een dergelijke situatie geen transitievergoeding verschuldigd is. De werknemer, bij de werkgever in dienst sinds 1995, vordert bij de kantonrechter uitbetaling van de transitievergoeding (€ 48.216).
De vraag die de kantonrechter moet beantwoorden is of de regeling, d.w.z. artikel 7:673 lid 1, aanhef en onder a BW, verboden discriminatie oplevert in de zin van de Europese Richtlijn 2000/78/EG. Deze Richtlijn gaat over gelijke behandeling in arbeid en beroep. Door de kantonrechter zijn zogenoemde prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. De rechter vraagt dan een algemeen oordeel aan de Hoge Raad. Daarmee wordt voorkomen dat over een rechtsvraag langdurig onzekerheid blijft bestaan en dat nodeloos procedures plaatsvinden.

strip arbeidsrecht
Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad stelt voorop dat geen sprake is van (verboden) discriminatie als in de nationale wetgeving een genomen maatregel objectief en redelijk wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel. Lidstaten hebben daarbij een ruime beoordelingsmarge. De transitievergoeding is volgens de wetsgeschiedenis bedoeld voor werknemers die zijn aangewezen op het verrichten van arbeid om in hun levensonderhoud te voorzien. Voor AOW-ers geldt dat niet meer. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de Nederlandse wetgever geweest ontslagen werknemers die AOW of pensioen gaan ontvangen uit te sluiten van de transitievergoeding.
De eindconclusie van de Hoge Raad is dat de transitievergoeding niet verschuldigd is wanneer het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst zich afspeelt in verband met of na het bereiken van de AOW-leeftijd door de werknemer. Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat geen ruimte bestaat voor een individuele toetsing, bijvoorbeeld in het geval dat een werknemer maar een gedeeltelijke AOW zou hebben opgebouwd.

Commentaar

De Hoge Raad heeft een duidelijke uitspraak gedaan. De werkgever is niet verplicht een transitievergoeding te betalen wanneer ontslag plaatsvindt wegens het bereiken va de AOW-gerechtigde leeftijd. Eén van de bestaande onzekerheden in de Wwz is hierdoor weggenomen.

Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:651

Bruno van Els

Transitievergoeding toch toegekend ondanks andere afspraak met OR

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.