Is kerk aansprakelijk voor vrijwilliger die van dak is gevallen?

 

Feiten

In 2006 is binnen een kerk een klusgroep opgericht. De kwestie betreft een vrijwilliger die lid was van de klusgroep van de Parochie. Bij het plaatsen van verlichting op het dak van de kerk is op 7 september 2012 de vrijwilliger (65 jaar) van het dak gevallen en heeft hierbij blijvend ernstig letsel opgelopen.

Juridische vraag

De juridische vraag is of de vrijwilliger – vergelijkbaar met een werknemer – ook valt onder bescherming van artikel 7:658 BW. In dat artikel is de zorgplicht voor de veiligheid op de werkplek aan de werkgever opgelegd. Ook regelt dit artikel de aansprakelijkheid voor (ingeleend) personeel bij ongevallen.

Oordelen rechters

De kantonrechter wees de aansprakelijkheid voor de Parochie af. Het gerechtshof stelde de vrijwilliger in het gelijk. Daarna werd het geschil voorgelegd aan de Hoge Raad.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om in te schakelen personen een soortgelijke bescherming te bieden als zij zich in een met een werknemer vergelijkbare positie bevinden. Dit brengt mee dat artikel 7:658 lid 4 BW ook van toepassing is, als de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht. Vrijwilligerswerk is volgens de Hoge Raad niet uitgesloten van het beschermingsbereik van artikel 7:658 lid 4 BW.

Beslissend daarbij is of degene die werkzaamheden verricht, zich bevindt in een met een werknemer vergelijkbare positie en daarom aanspraak heeft op dezelfde door de werkgever in acht te nemen zorg. De vrijheid van degene die een bedrijf uitoefent, om ervoor te kiezen het werk te laten verrichten door werknemers of door anderen, behoort niet van invloed te zijn op de rechtspositie van degene die het werk verricht en betrokken raakt bij een bedrijfsongeval (of anderszins schade oploopt). Dit blijkt uit de wetsgeschiedenis.

Conclusie is dat de Parochie aansprakelijk wordt geacht.

Commentaar

Op grond van deze rechtspraak is het verstandig dat organisaties, al of niet met een commercieel doel, die vrijwilligers inzetten, een adequate verzekering afsluiten voor het geval een vrijwilliger bij de uitvoering van (vrijwillige) werkzaamheden een ongeval oploopt.

Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3142

strip arbeidsrecht

 

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2018

No-risk premie voor oudere werknemers

Werkgevers die mensen van 56 jaar of ouder in dienst nemen, krijgen compensatie als deze werknemers uitvallen door ziekte. De regeling geldt voor mensen die langer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer over. Ziekte van deze werknemers leidt niet tot een hogere premie voor de ziektewet. (De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief).

Minimumloon

Met ingang van 1 januari 2018 komend jaar hebben meer werkenden recht op minimaal het minimumloon. Drie veranderingen gelden vanaf 1 januari 2018. In de eerste plaats de verplichting om bij het werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen. Daarnaast gaat die verplichting ook gelden voor het overwerk, inclusief vakantiegeld. Ten slotte wordt het minimumloon ook de minimumnorm voor werkzaamheden op basis van een overeenkomst (anders dan een arbeidsovereenkomst).

Fiscale pensioenleeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 is de fiscale pensioenleeftijd veranderd van 67 naar 68 jaar. Daarmee wordt de pensioenopbouw verlengd met een jaar en zullen veel pensioenregelingen per 1-1-2018 moeten worden aangepast.De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het wijzigen van pensioenregeling als de pensioenregeling niet al volledig in een cao geregeld is

Bruno van Els 

VIJF BELANGRIJKE ARBEIDSRECHTELIJKE MAATREGELEN AANGEKONDIGD

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.