Schendt Apple de privacy van haar werknemers?

 

Schendt Apple de privacy van haar werknemers?

Apple maakt sinds 2012 gebruik van een klanttevredenheids-enquêtesysteem. Klanten worden na afloop van een bezoek aan een van de winkels van Apple per e-mail gevraagd om een enquête in te vullen. Daarin worden onder meer vragen gesteld over hoe de bezoeker de wijze waarop hij/zij in de winkel door de Applemedewerker is geholpen, heeft ervaren. Tot oktober 2016 werd in de enquête de (voor)naam van de medewerker die de betreffende bezoeker te woord had gestaan niet vermeld.

In of omstreeks oktober 2016 heeft Apple besloten om in de enquête de voornaam te vermelden van de Applemedewerker die de betreffende klant had geholpen. Apple wilde op deze manier de kwaliteit en kwantiteit van de feedback van haar bezoekers verhogen. Apple heeft hiervoor geen instemming aan de ondernemingsraad gevraagd in de zin van artikel 27 lid 1 WOR. Op 13 oktober 2016 is de OR hiervan op de hoogte geraakt. De OR heeft de bestuurder gevraagd of deze wijziging wel voldoet aan de privacywetgeving. De OR heeft vervolgens contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens met de vraag of de privacy van de medewerkers wordt overtreden. De OR heeft zich in de overlegvergadering van 22 februari 2017 op het standpunt gesteld dat het gebruik van de voornaam in de enquête niet in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Procedure
De OR verzoekt de kantonrechter om een verklaring voor recht dat het besluit van Apple instemmingsplichtig is. Het besluit betreft namelijk een regeling omtrent het verwerken van persoonsgegevens (art. 27 lid 1 sub k) en/of een voorziening die gericht is op de controle, aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen (art. 27 lid 1 sub l). Ook verzoekt de OR aan de rechter om te bepalen dat de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek zal instellen naar de rechtmatigheid van de toevoeging van de voornamen van werknemers.

strip sinterklaas

Apple meende dat van een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp geen sprake was en het besluit geen impact heeft op de privacy van werknemers. Het enkel opnemen van de voornaam van een werknemer in een enquête identificeert die persoon nog niet. Per dag werken namelijk tussen de 40 en 150 medewerkers in de winkel. Mocht wel sprake zijn van een verwerking van persoonsgegevens, dan stelt Apple hiervoor een gerechtvaardigd belang te hebben. De respons is namelijk verveelvoudigd sinds de vermelding van de voornaam.

Oordeel
De kantonrechter verklaart voor recht dat het besluit instemmingsplichtig is in de zin van artikel 27 lid 1 van de WOR. De OR had echter binnen één maand schriftelijk de nietigheid van het besluit moeten inroepen. Dit is niet gebeurd.

De OR heeft de kwestie in de periode van oktober 2016 tot maart 2017 met de bestuurder besproken zonder zich op de nietigheid te beroepen. De kantonrechter concludeert dat de OR niet-ontvankelijk is in zijn verzoek. Apple is dan ook niet verplicht te stoppen met de regeling. De kantonrechter voegt aan zijn oordeel toe dat er op Apple geen verplichting rust om de OR erop te wijzen dat zij een besluit heeft genomen en dus de termijn van een maand om nietigheid in te roepen, is ingegaan. Verder geeft de rechter Apple en de OR in overweging mee om te onderzoeken of door het gebruik van voornamen in de enquête de privacy van werknemers in het geding komt.

Tot slot
Het onderwerp privacy staat bij de meeste ondernemingen hoog op de agenda. En terecht! Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en komt de Wet bescherming persoonsgegevens te vervallen. Werkgevers en ondernemingsraden realiseren zich vaak nog te weinig hoe relevant privacybescherming is en wat hun rol hierin is. Is uw onderneming al klaar voor de nieuwe Privacy Verordening? Begin 2018 zullen wij u informeren over de wijzigingen. Nu al nieuwsgierig? Neem dan contact met ons op.

Rechtbank Amsterdam 10 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7888

Sanne van Dooijeweert 

Nieuwe Arbowet per 1 juli geeft OR en werknemers extra rechten. Welke?

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.