VIJF BELANGRIJKE ARBEIDSRECHTELIJKE MAATREGELEN AANGEKONDIGD

Extra editie nieuwsbrief

Een week geleden werd het regeerakkoord van Rutte III gepresenteerd. Ongetwijfeld heeft u al het een en ander over de plannen in het regeerakkoord van Rutte III gelezen. Wij willen u op vijf belangrijke – aangekondigde – arbeidsrechtelijke maatregelen attenderen.

Het gaat om de volgende plannen:

1. Combinatie van gronden kan ook leiden tot ontslag.

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst zal het weer mogelijk worden om ontslag te verlenen op basis van een cumulatie van verschillende ontslaggronden die ieder voor zich niet toereikend zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het regeerakkoord geeft als voorbeeld een combinatie van verwijtbaar handelen, disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Onder de huidige wet dient elke ontslaggrond op zich aan de strenge wettelijke vereisten te voldoen. Voor de werknemer komt – in het voornemen van het kabinet – hiertegenover te staan dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen. Deze vergoeding kan maximaal de helft van de transitievergoeding bedragen en komt dan bovenop de wettelijke transitievergoeding.

2. Opbouw transitievergoeding wordt gewijzigd.

 1. Werknemers zullen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst rechten opbouwen voor de transitievergoeding in plaats van pas na twee jaar.
 2. De opbouw van de transitievergoeding wijzigt, doordat voor elk jaar dienstverband de transitievergoeding een derde maandsalaris zal bedragen. Ook voor contracten langer dan tien jaar. Dit is een versobering ten opzichte van de huidige regeling. De (overgangs)regeling voor 50-plussers wordt gehandhaafd.
 3. Bij de transitievergoeding zullen ook scholingskosten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering kunnen worden gebracht.

 

3. Loondoorbetaling tijdens ziekte voor kleine werkgevers verkort.

 1. De loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar.
 2. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in het tweede jaar gaan over naar het UWV. De ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand.
 3. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.

 

4. Ketenregeling wordt (weer) 3 jaar en verruiming proeftijd.

 1. De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar. Dit komt overeen met de regeling zoals deze bestond voor 1 juli 2015.
 2. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden de mogelijkheden voor een proeftijd verruimd. Indien een werkgever direct (als eerste contract) een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar maximaal vijf maanden.
 3. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan 2 jaar wordt de proeftijd maximaal drie maanden. In overige gevallen blijft de proeftijd zoals deze nu is.

 

5. Afbakening tussen werknemer en zelfstandige wordt opnieuw geregeld.

De Wet DBA wordt vervangen. Een nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt) voorkomen. Het kabinet lijkt te kiezen voor een driedeling van zzp-ers.

De driedeling van zzp-ers is als volgt:

 1. Eén categorie waarbij wordt aangenomen dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het gaat dan om zzp-ers werkend voor een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Een laag tarief wordt gerelateerd aan 125% van het wettelijk minimumloon of met de laagste loonschalen in cao’s. Er wordt één tarief gekozen om voor de gehele markt de onderkant af te bakenen.
 2. Ook komt er een categorie zzp-ers met een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Onder ‘hoog tarief’ verstaat het kabinet een uurtarief boven € 75.
 3. Voor de tussencategorie wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule.

 

De uitwerking van de aangekondigde plannen zal in deze regeerperiode gaan plaatsvinden. Unger Van Els Advocaten zal u over deze ontwikkelingen informeren.

Niet onvermeld willen we het taalgebruik in het regeerakkoord laten. Japke-d Bouma verwoordde het zaterdag jl. humoristisch: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/12/ik-krijg-jeuk-van-het-regeerakkoord-13463522-a1576966

 

 

 

 

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.