Unger Van Els Advocaten – nieuwsbrief maart 2015

Transitievergoeding

Transitievergoeding onder de WWZ

In de WWZ wordt met ingang van 1 juli 2015 de transitievergoeding ingevoerd.
Dit is de vergoeding zoals deze door de werkgever bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst in de WWZ verschuldigd zal zijn.

In welke gevallen?
Een transactievergoeding is vanaf 1 juli 2015 verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst minstens 24 maanden heeft geduurd en één van de volgende situaties zich voordoet:

  1. arbeidsovereenkomst is door de werkgever opgezegd;
  2. de arbeidsovereenkomst is op verzoek van de werkgever ontbonden;
  3. na een einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet.

Een transactievergoeding kan ook verschuldigd zijn als de arbeidsovereenkomst door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever tot een einde komt. Soms is geen transitievergoeding verschuldigd. Dat is het geval als het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven. Desalniettemin kan de rechter de vergoeding toch geheel of gedeeltelijk aan de werknemer toekennen, indien niet-toekenning naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Hoogte transitievergoeding  

De hoogte van de transitievergoeding is over de eerste 120 maanden (10 jaar) van de arbeidsovereenkomst gelijk aan een zesde van in geld vastgestelde loon per maand voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Daarna is de hoogte van de vergoeding een kwart van het loon per maand voor elke daaropvolgende periode van zes maanden. Maximaal bedraagt de vergoeding echter – het jaarlijks door minister van SZW te wijzigen bedrag van – € 75.000 dan wel een jaarsalaris, indien dat hoger is dan dit bedrag.

Rekenvoorbeeld

  • Bruto jaarinkomen       € 40.000
  • Geboortedatum            18-12-1961
  • In dienst getreden        01-01-2000
  • Uit dienst getreden       01-09-2015

Bij  een werkgever met 25 of meer werknemers bedraagt de transitievergoeding dan € 26.111.Bij een werkgever met minder dan 25, waarvoor een aparte regeling geldt, bedraagt de transitievergoeding  € 20.278.
In dit rekenvoorbeeld zou de beëindigingsvergoeding naar de huidige kantonrechtersformule neerkomen op € 68.333.

Bijzondere aspecten bij berekening transitievergoeding

Enkele kosten kunnen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Dat zijn de kosten van maatregelen i.v.m. eindigen of niet-voortzetten van de arbeidsovereenkomst gericht op voorkoming of bekorting werkloosheid, zoals kosten voor outplacement. Ook tijdens de arbeidsovereenkomst gemaakte kosten betreffende bevordering van een bredere inzetbaarheid (employability) van de werknemer. Te denken valt daarbij aan kosten van scholing of outplacement, maar ook aan het gebruiken van een langere dan de wettelijke of contractuele opzegtermijn zodat vanuit een baan kan worden gesolliciteerd.

De transitievergoeding is ongeacht de daadwerkelijke gevolgen van het ontslag verschuldigd. Ook als de werknemer onmiddellijk na einde arbeidsovereenkomst elders aan de slag gaat, zelfs met een hoger salaris, bestaat recht op de transitievergoeding.

Door enkele algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) worden nog nadere voorwaarden geformuleerd voor de vaststelling en de hoogte van de transitievergoeding. Nog niet alle aspecten van de transitievergoeding zijn op dit moment bekend. Door de minister SZW worden op dit moment nadere regels ontworpen. Gedeeltelijk zijn deze nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Deze regels zullen onder andere betrekking hebben op de verschuldigdheid van transitievergoeding bij seizoenswerk. Ook is nog een AMvB in ontwikkeling die het overgangsrecht moeten regelen.

In juni 2015 komen wij met meer gedetailleerde informatie over de transitievergoeding door middel van een nieuwe nieuwsbrief.

Unger van Els

Telefoon:             085 782 28 01
Bezoekadres:    De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam
Postadres:          Postbus 75170, 1070 AD Amsterdam
Fax:                        085 782 28 02
Website:              www.ungervanels.nl
LinkedIn:             ungervanels

 

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.